Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vámi registrovaný žadatel o zaměstnání / zaměstnanec byl v souladu se zákonem 373/2011Sb. odeslán svým zaměstnavatelem k prohlídce v rámci pracovně lékařských služeb (PLS). Dle §42 odstavce 1 písmene b, tohoto zákona je nezbytnou součástí podkladů k posouzení  výpis ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě  jejím registrujícím poskytovatelem   v oboru všeobecné praktické lékařství. 

Jako smluvní poskytovatel PLS zodpovídám za pracovnělékařskou prohlídku  a jsem povinen nejpozději do 10 dnů  po obdržení veškerých předepsaných dokumentů  vystavit lékařský posudek. Bohužel však v  případě, že žadatel  o zaměstnání /zaměstnanec nebude mít potřebné dokumenty  k vystavení posudku, tedy i výpis z dokumentace, bude  nezpůsobilý k činnosti  v souladu s výše citovaným zákonem.

Źádám Vás o vypracování výpisu ze zdravotnické dokumentace v souladu se zněním  vyhlášky   o zdravotnické dokumentaci  č. 98/2012, v příloze 1.

Vzhledem k nejasnostem přikládám znění této přílohy:

1. Výpis ze zdravotnické dokumentace obsahuje:
a) základní údaje z anamnézy doplněné o údaje nezbytné k účelu, pro který je výpis vydáván,
b) informace o posledně zjištěném zdravotním stavu pacienta a rozpis jím užívaných léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a používaných zdravotnických prostředků,
c) diagnostický souhrn,
d) stručné zhodnocení dosavadního vývoje zdravotního stavu pacienta, včetně reakcí na dosavadní léčbu a dynamiky vývoje výsledků laboratorních a dalších pomocných vyšetření,
e) další podstatné informace včetně informací z posudkové péče.

 

Děkuji za spolupráci                                                                                 MUDr. Karel Wróbel