Informace pro zaměstnavatele při zajišťování  pracovnělékařských služeb

 Od 1. dubna 2013 platí pro  poskytování  pracovnělékařských služeb (dále PLS)  ustanovení

zákona 373/2011 Sb.  a  vyhlášky 79/2013Sb.

 

Posuzování uchazečů o zaměstnání / zaměstnanců  provádí při vstupních, periodických a mimořádných prohlídkách

 1. u činností zařazených do kategorie 1(jedna)- registrující všeobecný praktický lékař posuzovaného.

(NE kategorie 1 pro  práce ve školství, zdravotnictví; epidemiologicky závažné; obsluha VZV; řízení MV-referenti; noční práce)-provádí smluvní poskytovatel zaměstnavatele

2. u činností zařazených do kategorií 2(dvě), 3(tři) a 4(čtyři)  smluvní poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství

 Povinnosti zaměstnavatele- Zákon 373/2011 Sb., §55

(1) Zaměstnavatel je povinen

a) umožnit pověřeným zaměstnancům poskytovatele pracovnělékařských služeb vstup na každé své pracoviště a sdělit jim informace potřebné k hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví na pracovišti, včetně výsledků měření faktorů pracovních podmínek, předložit jim technickou dokumentaci strojů a zařízení, sdělit jim informace rozhodné pro ochranu zdraví při práci; v případě pracovišť, která podléhají z důvodu státního nebo jiného zákonem chráněného tajemství zvláštnímu režimu, vstupují na tato pracoviště pouze určení zaměstnanci poskytovatele pracovnělékařských služeb, kteří jsou v tomto případě povinni dodržet zvláštní režim,

b) při zařazování zaměstnanců k práci postupovat podle závěrů lékařských posudků o jejich zdravotní způsobilosti,

c) při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů vybavit jej žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno,

d) odeslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, pokud o to zaměstnanec požádal.

(2) Zaměstnavatel má právo vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci.